53 57 voordeel van byna geen schaduw af te geven. Indien noodig, kan deze verlichting nog versterkt worden met een derde electrische lamp, die, uit gewoon helder glas bestaande, tusschen de beide andere lampen in, eveneens hoog in elk lokaal is aangebracht. Temperatuur en ventilatie. Het verwarmingssysteem is op alle scholen, ook op de nieuwe, die dit jaar gereed zijn gekomen, nog steeds hetzelfde, n.l. de verwarming geschiedt overal door kachels. Behalve dat de kachels aan den Zuidwal 65 te groot voor de lokalen worden genoemd, wordt over deze verwarmings middelen niet geklaagd; alleen zyn er klachten over het stookselfyn steenkolengruis, dat zeer langzaam verwarmt, veel zorg om het vuur aan te houden vereischt en de atmosfeer bijzonder verontreinigt. Voor de leerlingen, die zich niet mogen verplaatsen in de lokalen en die in de gangen aan een nog lagere temperatuur zijn blootgesteld, is deze toestand ongezond, terwyl tevens de onontbeerlijke opge wektheid van het onderwijzend personeel daaronder moet lyden. Moet door te lage temperatuur in vele lokalen het ventüeeren achterwege blijven, in alle geval minder plaats hebben, dan behoeft het geen nader betoog, dat het vertoeven in zulke verblijven uiterst nadeelig op de gezondheid werkt. In gebouwen, die door twee scholen beurtelings bevolkt worden, is door de korte middagpauze eene behoorlijke ventilatie niet wel mogelyk, des te minder, mdien zich op de binnenplaats eener aangrenzende school een militaire keukeninrichting bevindt, waarvan rook en walm dikwijls tot sluiten der ramen noodzaken, zooals bijvoorbeeld op de tweede-klasseschool aan de Rijswyksche straat 757. Bovendien dwingt het straatrumoer niet zelden tot het sluiten der ramen, zoo bijvoorbeeld aan de Bakkerstraat 59, Zwetstraat 22 (voortdurend geraas der treinen van de H. IJ. S. M.en aan het Alexanderplein 14 (de lokalen aan de voorzijdemilitaire signalen, rumoer van tram en rijtuigen Over tocht worden klachten aangeheven op al de scholen der 10de Afdeeling: Ferdinand-Bolstraat 130, Copernicus- VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1563