53 58 straat 159, Kepplerstraat 301 en de Hondiusstraat 76; even eens aan de Falckstraat 11c. Zonder veel tocht zijn de gangen niet friseh te houden aan de Bleekerslaan no. 11, waar privaten en urinoirs bijzonder veel toevoer van versche lucht vereischen. De ventilatie in de hulpschool aan de Van-den-Eyndestraat wordt zeer primitief en moeilijk te verbeteren genoemd. Nog steeds is hinderlijk geraas te constateeren in de nabij heid der volgende scholen Hemsterhuisstraat 2d (door rijtuigen en karrenverbetering alleen door verplaatsing der school), het Alexanderplein 14 (door de tram en de signalen langs en op het plein en door toenemend verkeer van voer- en rijtuigen, verbetering door asphalt), het Korten boseh 159 (zeer veel straatpubliek (-jongens!); draaiorgels, het uitgaan om half 12 van de sehool in de nabijheid. Lokalen 10 en 11 hebben veel last van het gymnastiekonderwijs in het lokaal juist daarbeneden; ver betering ware aan te brengen door meer politietoezicht, gymnastiekpantoffels), Ryswykschestraat 157 (straatrumoer; verbetering: gedeeltelijk door asphalteering en verbod van luid venten), Falckstraat 11b (veel; niet veel te verbeteren), Nieuwe Ha ven dwarsstraat 6 (eenige hinderachter van honden van het asyl, vtór van het gehamer der Ambachtsschool), Nieuwe Havendwarsstraat 4 (door de straatjeugd; politie toezicht te wenschen over), Rijswykscheplein 38 (drukte van de werf, gerij aan beide zijden van de school, verbetering door asphalt)? Tullinghstraat 2 >veel door trams en gerij; asphalteering gewenscht), Ammunitiehaven 10 (veel, aan de voorzijde; verbetering door asphalteeringVijzelstraat 121 in 2 lokalen aan de straat: verbetering door asphalteering), Atjehstraat 31 (het hoofd acht de aldaar passeerende tram hinderlijk; de betrokken sub-Commissie is evenwel niet van dat gevoelen). Duinstraat 10 (lokalen 2 en 11; verbetering door asphalt), Copernicusstraat 159 (kooplieden en zangers; verbetering: politieverbod), Korte Lombardstraat 11 (het zingen in de andere school veroorzaakt wat last), Van Mer- lenstraat 67 (rijtuigen en karren; verbetering asphalteering en dubbele ramen), Zusterstraat 121 (ratelen van zware VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1564