163 f 1950.per jaar. 17.per week. e. Gemeentebegraafplaats. De Algemeene Begraafplaats werd naar behooren onderhouden. Gedurende liet afgeloopen jaar zijn geleverd: 6 2e klasse grafzerken en een slijpsteen met bak. Gedeelten rasterwerk aan de Z.O. zijde werden ver nieuwd. De kosten voor aanleg en onderhoud bedroegen f861.14, te splitsen als volgt: 1°. Voor zerkenf 204. 2°. Voor onderhond van gebouwen 657.14 In 1915 werden geen graven, overeenkomstig de be palingen der Verordening in gebruik afgestaan en werd geen grond, grenzende aan en ter vergrooting van bestaande graven in gebruik uitgegeven. Eveneens werden geen graven, die door verzuim van overboeking aan de Gemeente waren vervallen, voor den kostenden prijs aan belanghebbenden in voortdu rend gebruik uitgegeven. Voor het begraven van 1482 lijken en voor verdere rechten werd ontvangen f 10.262.215, tegen een ont vangst van f 9.167.605 voor het begraven van 1486 lijken en voor verdere rechten in 1914. Het begraven was in de verschillende klassen aldus verdeeld 32 lijken in de 1ste klasse. 81 2de 267 3de 217 4de 805 5de 80 6de 1482 Het personeel der gemeentebegraafplaats bestond op 1 Januari 1916 uit: Een opzichter-boekhouder Drie werklieden, ieder Een werkman16.50 f. Spoor- en Tramwegen. Na voortzetting van de in de Raadsvergadering van 16 November 1914 (zie over dat jaar, blz. 173) gehou- (zonder voldoening van rechten.) 5? n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 156