53 ia 68 Van de school aan de Fisherstraat 117 bericht men, dat de platen voor het geschiedenisonderwijs werden geweigerd. Dientengevolge zyn de platen, noodig voor de aardrijk sknnde, niet aangevraagd. Nog wordt door het hoofd der school, Falckstraat 116, het navolgende bericht: „Verleden jaar werd de school ontsmet De soldaten von den dientengevolge, toen ze er in kwamen, de kasten open en, daar ze die in gebruik wilden nemen, werden de leer middelen er uit verwijderd, wat op weinig voorzichtige wyze geschiedde. Ze hebben daardoor veel geleden.” Mede in verband met den mobilisatie-toestand hebben de leermiddelen geleden op de scholen: Lijnbaan 38, Kritzin- gerstraat 203, de Messstraat 3 en de Van Kavesteynstraat 303. Over de zorg, door de onderwijzers aan de leermiddelen besteed, worden slechts enkele klachten geuit. Zij laat n.l., blijkens de verslagen der hoofden, te wenschen over op de scholen Hoefkade 99 en Achterraamstraat 10. „De Commissie blijft zich nog steeds afvragen, of de berekening van de voor het aan schaff en van leermiddelen toegestane soms wel de juiste is. Deze geschiedt nog steeds naar het getal kinderen, dat op iedere school aanwezig is: de scholen met een klein getal leerlingen per klasse ver- keeren daardoor in dit opzicht in vrü ongunstige omstandig heden. Het komt onze Commissie voor, dat een scheiding der gelden, toegestaan voor het aanschaften der leermiddelen en die, welke voor de schoolbehoeften der leerlingen ver strekt worden, zeer gewenscht is. De Commissie herhaalt ten slotte, hetgeen zij het vorig jaar heeft gezegd, n.l., dat zy het noodzakelijk acht, dat van alle eigendommen der school, hetzij schoolmeubelen, leermiddelen of schoolbehoeften door het hoofd der school een inventaris worde opgemaakt en bijgehouden, die steeds in de school aanwezig moet zyn”. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1574