53 69 Bijzondere opmerkingen der sub-Commissies. Sub-Commissie in de 2e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Boylestraat 20. Uit leerlingen der 3e tot en met de 10e klasse werden, van wege overbevolking der school, vier klassen gevormd, die voorloopig werden ondergebracht in de nieuwgebouwde burgerschool aan de Meidoornstraat. Er blijkt steeds duidelijker, dat in deze buurt behoefte bestaat aan eene nieuwe school, eerste klasse. Sult-Commissie in de 8e Afdeeling. Burgerschool aan de Dibbetsstraat 51. Het onderwijs aan deze school lijdt onder het rumoer, veroorzaakt door de in het aangrenzende schoolgebouw gekazerneerde troepen, vooral wanneer een nieuwe lichting aangekomen is. School der le klasse aan de Achterraamstraat 10. In enkele klassen getuigde het schriftelyk werk, dat er veel kracht van den onderwijzer uitging; in eene lagere was het werk beter, meer methodisch dan in hoogere; over ’t algemeen bleek te weinig methode uit het schrijven; ook het technisch lezen liet te wenschen over. Goede onder wijzeressen kunnen veel herstellen, zooals hier voor een deel ’t geval is, niet alles. Er wordt door enkelen te veel hoofde lijk onderwys gegeven, waarbij het meerendeel der leerlingen kan luisteren. Reeds om half tien vonden we, begin November, gaslicht aangestoken. Een kort geleden in functie getreden onderwijzer moest Sub-Commissie in de 9e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Lepelstraat 6. Als bewijs dat behalve „het hoofd” ook het personeel overtuigd is van den hinderlijken invloed der mobilisatie- schooltyden, kan dienen dat een onderwijzer dezer school, elke week een vrijen morgen besteedde aan het bywerken van achterlijke leerlingen. Mede getuigt dit van ijverige plichtsbetrachting van den betrokken onderwijzer. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1575