53 70 Burgerschool aan de Zaanstraat 27. Het „hoofd” klaagt over het hinderlijk uitlaten van stoom uit de locomotieven op het terrein van den Staatsspoorweg gedurende de lesuren. Een der onderwijzers dezer school benutte een groot deel van den vrijgekomen tijd, om de leerlingen der hoogste klasse bij te werken voor het examen tot plaatsing aan andere onderwijsinrichtingen, wat een zeer gunstig resultaat heeft gehad. Sub-Commitrie in de 13e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Bleekerslaan 11. In de 6' lokalen aan straat wordt 't onderwijs geven vaak ondoenlyk door het hinderlijk geraas van allerlei voertuigen. Asphalteering is dringend noodig. „onder dienst”. De tijdelijke onderwijzeres, die zeer tot tevredenheid van het Hoofd vóór hem werkte, mocht niet blijven of terugkomen, wat in ’t belang van de klasse zou geweest zijn, omdatwij kunnen geen argument bedenken, aan het belang van het onderwijs ontleend. Siib-Comniissie in de 14e Afdeeling. School der le klasse aan de Stortenbekerstraat 10. Aan de bibliotheek is in den mobilisatietijd weinig of Burgerschool aan den Zuidwal 65. Door verschillende onderwijzers werd gezegd, dat om den minderen schooltijd „bijvakken” gedeeltelijk werden weg gelaten men noemde o. a. natuurkunde, handenarbeid, zingen, „versje verklaren.” Dit laatste beweerde de onder wijzeres van de le klasse. Het handwerkonderwys werd zeer in tijd verminderd, dus in vorderingen. Door voortdurende ziekte van eene onderwijzeres werkt sedert Augustus een tijdelijk onderwijzer; vóór dien tijd werd, volgens ’t „Hoofd”, een tijdelijk onderwijzer geweigerd, „zeer tot nadeel van de klasse”, die nu „zeer verwaarloosd” werd genoemd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1576