53 71 niets toegevoegd, daar de daarover toegestane gelden slechts in zeer bijzondere gevallen mogen worden gebruikt. Burgerschool aan de Haagschestraat 26. Door de aanwezigheid van vele Belgische leerlingen in het eerste en tweede leerjaar, waar zij niet apart zitten, lijdt het onderwijs er onder. In de hoogere klassen zitten de Belgische leerlingen apart. Sub-C'ommissie in de 16e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Terwestenstraat 105. Steeds was uwe Sub-Commissie de meening toegedaan, ook om te voldoen aan art. 97 Wet L.O., dat een onderzoek naar den staat van ontwikkeling van de leerlingen der le en 2e klasse scholen noodig was. Zij heeft eerst overleg gepleegd met het betrokken Hoofd der School en sommige klasse-onderwijzers, die den te nemen maatregel zeer wel willend opnamen. Vóór elk schoolexamen worden den leerlingen Taal- en Rekenopgaven verstrekt, die in tegenwoordigheid der sub- Burgerschool aan de Paulus-Buy «straat 51. Voor de leermiddelen werd in ’t openingsjaar f 2262.83 besteed, dit jaar werd f 750 toegestaan, berekend tegen f 3 per leerling. Ofschoon het eerste crediet groot is, beteekent het in een geheel ledige school nog niet veel, zoodat er nog allerlei wachten moet, b.v. globe, enkele platen, enkele stellen leesboeken. Daarom kan deze school met geen verminderde toelage rondkomen, er moet nog allerlei nieuws van het gewone crediet worden aangeschaft. Voor de bibliotheek werd by opening f 150 toegestaan, waarvan echter de laatste f 20 niet gefiatteerd werden, ofschoon de bibliotheek voor de leerlingen daaraan dringend behoefte had. Dit jaar werd voor dit doel f 75 toegestaan, waarvan reeds f 74.00s is verbruikt. Er bestaat op deze school groote behoefte aan uitbreiding der bibliotheek. VERSLAG LAGER OUDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1577