53 72 School der le klasse aan de Fisher straat 117. 1. De urinoirs zijn niet volkomen reukeloos. Er bestaan vol doende technische middelen, om dit afdoend te verhelpen. 2. Is deze en meerdere scholen niet voorzien van bliksem afleiders. Reeds lang is op voorziening by de autoriteiten aangedrongen zonder resultaat. Wy doen het by dezen nog eens! Brandgevaar is wel is waar niet groot. Paniekgevaar is by een eventueel onheil grooter! Commissie worden uitgewerkt. Het wrerk gaat mee naar huis, wordt er gecorrigeerd, kwalitatief van punten 110) voorzien eene lyst naar den ouderdom der leerlingen opgemaakt met opgave der in elk vak behaalde punten en den betrokken onderwyzer op den dag van 't schoolexamen aangeboden. In hoofdzaak stemt die lijst overeen met het oordeel van den onderwijzer, tenzij enkelen door ziekte-verzuim minder kwalitatief op de lijst voorkomen. Hetzelfde werk, zoowel taal- als rekenoefeningen wordt gebruikt in de school Sirtemastraat 179 en dan blykt daaruit, dat de woningwet zegenryke gevolgen heeft, en een kind licht, lucht en warmte behoeft voor zyne lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling. Het kind en de ouders ervan krygen naar de meening uwer commissie den indruk, dat ook andere menscben dan onderwijzers belang stellen in hunne ont wikkeling en beschaving. - Sub-Commissie in de 18e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Van Ravesteynstraat 303. 1. Wy moeten onze teleurstelling uitspreken over de zuinig heid, o.i. een verkeerde zuinigheid, die door de Afd. Onderwijs ten opzichte van deze school in het bijzonder wordt betracht. a. Er zyn te weinig bibliotheekboeken. Gelden voor aan schaffing worden geweigerd. b. Leesboekjes in enkele klassen zyn onbruikbaar, 20jaar oud. Gelden voor vernieuwing en aanschaffing worden ge weigerd. 2. Wy vestigen ook by deze school de aandacht op onze opmerkingen, neergelegd in 3 en 4 van ’t rapport school Fisherstraat 117, van den heer Mols. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1578