1 164 en g. Volkswoningen. A. Bouw door de Gemeente. I den beraadslaging over het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot uitbreiding van het electrisch tram- wegnet, werd dat voorstel in de Raadsvergadering van 17 Mei aangenomen en daarbij de wenschelykheid uit gesproken van doortrekking te zijner tijd van Ijjn 10 naar het station der H. IJ. S. M. De motie van den heer Verburg. die doortrekking betreffende, werd daarbij in getrokken en de motie van den heer Vas Dias, betref fende een gewijzigden loop van lijn 4, verworpen. De goedgekeurde uitbreiding omvat: a. doortrekking van lijn 5 door de Weimarstraat de Valkenboschlaan naar den Loosduinscheweg. b. doortrekking van lijn 6 door de Hobbemastraat, het Hobheniaplein en van daar over het spoor van lijn 12 tot het tegenwoordige eindpunt van Ijjn 5 in de Regen tesselaan c. lyn 3 van het kruispunt Laan van Meerdervoort- Waldeck Pyrmontkade te doen volgen de Laan van Meerdervoort tot het eindpunt Valkenboschplein over de sporen tot nu toe voor lijn 7 gebezigd, en het eind punt bjj Overbosch te behouden; d. lijn 4 van het kruispunt Bezuidenhout-le v. d. Bosehstraat af te doen loopen over het thans voor lijn 7 gebezigde spoor naar het Lonise de Colignyplein en verder door te trekken langs het stratenplan der Ooster- land-Maatsehappij tot nabij de halte Laan van N. 0.- Indië van de Z. H. E. S. M.; e. lijn 7 te doen loopen tot nabij den tol in de Laan v. N. O.-Indië en die lijn van het kruispunt Laan van Meerdervoort-Waldeck Pyrmontkade af over de sporen op de Waldeck Pyrmontkade en in de Groot Hertoginne- laan en door te trekken door de Morsestraat en bet stratenplan Maatschappij Duinrust” tot „Houtrust”. f. lijn 12 door te trekken van het Stationsplein af door Wijk VII en de Lekstraat tot nabij het Staatsspoor- station. De 81 woningen nabij het Kolenwagenslag, tot den houw waarvan werd besloten by Raadsbesluit van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 157