165 Bij Raadsbesluit van 23 Januari werd besloten tot het verleenen van een voorschot, groot ten hoogste f 298.400.’ten behoeve van den bouw van 120 wonin gen aan de Fisherstraat en Wolmaransstraat door de Coöperatieve Woning-Vereeniging „Luctor et Emergo” en B. en W. te machtigen ten dien behoeve een voor schot uit ’s Rijks kas tot gelijk bedrag aan te vragen en te aanvaarden. Bij Raadsbesluiten van 8 Februari werd besloten om voorschotten te verleenen aan de navolgende Vereeni- gingen en B. en W. te machtigen om te dien behoeve voorschotten tot een gelijk bedrag uit ’s Rijks kas aan te vragen en te aanvaarden: a. aan de Vereeniging „Verbetering zij ons Streven” een voorschot van ten hoogste f 122.000.voor den bouw van 54 woningen op een terrein aan de Krit- zingerstraat; b. aan de Algemeene Coöperatieve Woningvereeni- ging een voorschot van ten hoogste f 218.000.voor den bouw van 90 woningen op een terrein aan de Beijersstraat c. aan de Woningvereeniging „Volksbelang” een voorschot van ten hoogste f 466.500.voor den bouw van 200 woningen op een terrein aan de Wesselsstraat en Fisherstraat. Bij Raadsbesluit van 18 October 1915 werd besloten B. Bouw- door lichamen, toegelaten als uitsluitend werkzaam in het belang der volkshuisvesting. 19 October 1914, kwamen aanvang November 1915 ge reed. Bij Raadsbesluit van 22 November werden B. en W. gemachtigd deze w-oningen te verhuren tegen daar- by vastgestelde miilimum-huurprijzen. Met den bouw van 172 w-oningen aan de Z.W. zijde van het Afvoerkanaal, waartoe eveneens in de Raads vergadering van 19 October 1914 was besloten, werd een aan vang gemaakt. Bij Raadsbesluit van 22 November werd besloten tot den bouw van 285 woningen op een terrein aan den Trekweg en tot het aanvragen van een voorschot uit ’s Rijks kas te dien behoeve van ten hoogste f 695.000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 158