166 3°. Van Kar nebeek bron. Het gedenkteeken ter huldiging der Carnegiestich- ting, de „Van Karnebeekbron”, (zie jaarverslag over 1914, biz. 176) werd door de Stiehtingscoininissie den 7 Juni aan de Gemeente in eigendom overgedragen. 4°. V o 1 k s s p e e 11 e r r e i n e n. Het voor Gemeenterekening ingerichte speelterrein ten Oosten van de Seinpoststraat, (zie jaarverslag over 2°. Tweede Ziekenhuis. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om ten dienste van den bouw van inrichtingen voor zieken verpleging te bestemmen een terrein in de Westduinen ten N.O. van het Sportterrein „Houtrust” en beschik baar te stellen een bedrag van f 8000.voor het op maken van een definitief ontwerp met kostenbegrooting, werd in de Raadsvergadering van 20 December aan gehouden. tot het verleenen van een voorschot, groot ten hoogste f 652.000.ten behoeve van den bouw van 294 wonin gen door de Woningvereeniging „Die Haghe” op ter reinen aan de Wenckenbaehstraat en werden B. en W. gemachtigd te dien behoeve een voorschot tot gelijk be drag uit ’s Rijks kas aan te vragen te te aanvaarden. Achtereenvolgens werd in den loop van het jaar aan gevangen met den bouw van 90 woningen der Alge- meene Coöperatieve Woningvereeniging, 54 woningen van de Vereeniging „Verbetering zij ons Streven”, 76 woningen van de Woningvereeniging „Volksbelang” en 120 woningen van de Coöperatieve Woningvereeniging „Luctor et Emergo”. h. Verschillende zaken. 1 G e in e e n t e 1 ij k G r o n d b e d r ij f Hiervoor wordt verwezen naar het gedetailleerde verslag opgenomen in Bijlage No. 16a. In de Raadsvergadering van 3 Januari 1916 is aangenomen een voorstel van het Raadslid Mr. Dr. H. J. Romeyn, waarbij een meer Z.W. gelegen terrein voor den bouw wordt aangewezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 159