167 i. Personeel bjj Gemeentewerken. 1914, bl. 177) werd krachtens Raadsbesluit van 2 Fe bruari 1914 den 24 Juli in gebruik gegeven aan het Bestuur der Vereeniging „Haagsche Volksspeelter- reinen”. In den loop van 1915 hadden de volgende mutatiën plaats: Bevorderd werd: met ingang van 1 Juli tot len machinist, de 2e machi nist J. P. Wigt. Benoemd werden: gerekend te zijn ingegaan 1 September 1914 in vasten dienst als schrijver de schrijver in tijdelijken dienst W. G. Richel; gerekend te zijn ingegaan 15 December 1914 tot staalbaas, de timmerman le klasse A. v. Velzen; met ingang van 1 Januari als opzichter-teekenaar le klasse voor den duur der werken ten behoeve van de Volkshuisvesting, de tijdelijke opzichter-teekenaar le klasse L. Francke; met ingang van 15 Januari, in vasten dienst als schrijver, de tijdelijke schrijver J. P. W. Brückmann; met ingang van 1 Februari, in vasten dienst als schrijver de schrijvers in tijdelijken dienst D. F. Wiers ma, P. W. v. Sorge en Th. A. Helwig; als opzichter 2e klasse, de tijdelijke opzichter 2e klasse, A. Aarnoudse; voor den tijd van één jaar tot schrijver de tijdelijke schrijvers J. A. van Spronsen en M. de Bie; met ingang van 15 Februari voor den tijd van één jaar tot schrijver, de tijdelijke schrijvers H. J. Hoitingh en G. C. Waardenburg; met ingang van 1 Maart, in vasten dienst als onder- 5°. Monument Jacob Maris. In de Raadsvergadering van 25 October werd aange nomen een voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan het Comité voor het oprichten van een gedenk- teeken voor Jacob en Willem Maris, vergunning te verleenen tot oprichting van dat gedenkteeken in het plantsoen langs de N.O. zijde van de Carnegielaan. en Willem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 160