173 f 904,80 808,— II. Heerschende ziekten. 1 860,— Bij bovenstaande opgave is nog geen rekening kunnen worden gehouden met titel- en weddewijzigingen als gevolg van het inwerking treden der Verordening 26 van 1915. drie 2e machinisten, ieder en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een 2e machinist en vuur, berekend a f 50, een 2e machinist en vuur, berekend a f 50, HOOFDSTUK Vla. Medische politie. I. Toestanden, welke invloed kunnen uitoefenen op de Volksgezondheid. a. Omtrent de exploitatie van den Gemeentelijken Reinigingsdienst verwijzen wij naar het verslag van den Directeur van dien tak van dienst, opgenomen onder de bijlagen, genummerd 21. b. Een verslag betreffende de ontsmetting van gemeente wege van w’oningen, goederen enz., en het vernietigen van sommige besmette voorwerpen, treft men aan in bijlage No. 22. c. Mededeelingen omtrent de wateren en hunne ver- versching en de genomen maatregelen tot verbetering daarvan, treft men aan in Hoofdstuk V, sub B, <1 3. d. Omtrent het toezicht op de riolen, secreten en urinoirs, verwijzen wij naar de mededeelingen, voor komende onder Hoofdstuk V, sub B, b, 2 en 5. Eene opgave van de aangiften van besmettelijke ziekten, welke werden gedaan in verband met de bepalingen der wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad No. 208), treft men aan in het verslag van den Directeur van den Gemeentelijken Ontsmettings- dienst (Bijlage No. 22). Jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 166