176 door hoogen leeftijd genoopt als voorzitter en als lid van het bestuur af te tredenin zijne plaats werd als voorzitter benoemd de onder-voorzitter, de heer Mr. A. P. L. Nelissen, die als ondervoorzitter vervangen werd door den heer W. G. Pauwels. Ter vervulling der plaats in het Bestuur, opengevallen door het uittreden van den heer J. .1. Duynstee, werd benoemd de heer Mr. J. A. Th. Duynstee. Als blijk van waardeering en hulde is aan den heer J. J. Duynstee het eere-voorzitterschap aangeboden, wat door hem welwillend werd aanvaard. Op 1 Januari 1915 waren aanwezig Gedurende 1915 werden opgenomen Gedurende 1915 werden dus verpleegd Ontslagen werden Bleven in behandeling op 31 Dec. 1915 34 41 75 34 41 I Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 26244. Het grootste aantal verpleegden op één dag bedroeg 76, het kleinste aantal 68. In de Diaconeweninrichting „Bronoco” werden op 1 Januari 1915 verpleegd 21 mannelijke en 90 vrouwe lijke patiënten, totaal 111 personen. In den loop van 1915 werden opgenomen 991 patiënten, n.l. 243 mannen en 748 vrouwen. Ontslagen werden 230 mannelijke en 702 vrouwelijke patiënten, terwijl 13 mannen en 44 vrouwen zijn overleden. Op 31 December waren der halve nog in verpleging 21 mannelijke en 92 vrouwe lijke patiënten, te zamen 113 personen. Gedurende 593 dagen werden in de woning van 12 gezinnen in deze gemeenten patiënten verpleegd, terwijl nog 22 maal hulp buitenshuis werd verleend. In de poliklinieken werden 7301 personen behandeld. Uit de exploitatierekening over 1915 blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 128.837,33 en de uit gaven f 143.117,99'/j, zoodat deze is gesloten met een nadeelig saldo van f 14.280,66 Aan het Verslag der Vereeniging „De Sophia-stichting’* te Scheveningen over het jaar 1915 is het volgende ontleend 29 34 63 25 41 66 54 75 129 24 34 58 30 41 71 Jongen* Meisjes Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 169