177 In het vereenigingsjaar 1 October 1914—1 October 1915 werden door de Vereeniging Algemeene Haagsche Polikliniek aan de Prinsegracht voor alle afdeelingen te zamen ingeschreven 6526 patiënten met een aantal van 32479 verleende consulten, tegen respectievelijk 7269 en 32968 in het vorige Vereenigingsjaar. In het kalenderjaar 1915 werden aan armlastigen van de gemeente door het Burgerlijk Armbestuur 365 maandbriefjes voor behandeling aan de inrichting ver strekt en werden 154 schoolkinderen ingeschreven, tegen respectievelijk 1081 en 338 in het jaar tevoren. De vereeniging telde aan het einde van September 1915, 67 leden en 154 contribuanten. De finantieele resultaten over het afgeloopen jaar zijn minder gunstig te noemen. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 2724,80. In het Kinderziekenhuis waren op 1 Januari 1915 aan wezig 57 patiënten, n.l. 34 jongens en 23 meisjes. In den loop van 1915 werden ter verpleging opgenomen 218 jongens en 251 meisjes, totaal 469 kinderen. Ont slagen werden 215 jongens en 196 meisjes, terwijl 34 jongens en 29 meisjes zijn overleden. Op 31 December waren nog in verpleging 3 jongens en 49 meisjes, te zamen 52 patiënten. Van de in 1915 opgenomen 66 verpleegden waren afkomstig uit ’s-Gravenhage 40, Scheveningen 4, Delft 5, Rotterdam 3, Gouda en Hilversum elk 2, Zeist, Gro ningen, Arnhem, Leiden, Kampen, Elburg, Dordrecht, Utrecht, Amsterdam en Elten elk 1. De gewone uitgaven hebben bedragen f38.908,55, de gewone ontvangsten f 32.614,82. Het te kort op de exploitatie van f 6.293,73 werd door leening gedekt. In de Inrichting voor Ooglijders waren op 1 Januari 1915 aanwezig 3 mannelijke en 5 vrouwelijke patiënten. In den loop van 1915 werden opgenomen 137 lijders, waar van 73 mannen en 64 vrouwen. Ontslagen werden 71 mannen en 57 vrouwen, totaal 128, zoodat op 31 December nog in verpleging waren 17 patiënten, n.l. 5 mannelijke en 12 vrouwelijke. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 170