179 havermout verstrekt; voor fondspatiënten bedroeg dit 4050 L. melk en eveneens rijst, eieren en havermout. In het wijkgebouw werden 1836 zoute baden gegeven. Op het spreekuur van prof. dr. C. H. Stratz, dat na diens vertrek naar het Duitsche leger werd waargeno men door dr. J. Hankes Drielsma, werden 125 patiënten insreschreven met 780 nabehandelingen. Van de gelegenheid om zich te verzekeren van be kwame zusterhulp voor een klein gedeelte van den dag, volgens tarief, werd veel gebruik gemaakt; 4110 bezoeken werden door de zusters afgelegd. Ook dit jaar werd de lighal in den tuin den geheelen zomer door een achttal patientjes bezocht. Het w'ekelijksche spreekuur der doctoren van de Haagsche Koepokinenting werd druk bezocht; 2647 koste- looze vaccinaties hadden plaats. De Rekening en Verantwoording der Vereeniging over 1915 sloot met een nadeelig saldo van f 168,475. Het Bestuur der Roomech-Katholiéke Wijkverpleging „St. Raphael" deelde mede, dat van uit de kliniek Snijderstraat 11095 controlebezoeken aan de woningen van 896 stadspatienten werden afgelegd. Voor de kli nieken aan de Hekkelaan, Helmersstraat en Herschel- straat (geopend in Mei 1915) bedroegen deze getallen respectievelijk: 14414 en 914, 1978 en 29 en 35 en 5. In de kliniek aan de Snijderstraat waren 12 en in die aan de Helmersstraat 10 stadspatienten in dagverpleging, met te zamen 142 verpleegdagen. Uit het verslag van de Vereeniging „Gereformeerde Ziekenverpleging" blijkt, dat het aantal leden aan het einde van het afgeloopen jaar 129 bedroeg en het aantal begunstigers 225. De spreekuren werden weder gehouden door de heeren drs. E. P. J. Tasset, J. A. Molhuyzen en G. J. Huet. Op deze spreekuren w’erd te zamen 11340 maal hulp verleend; 500 baden werden verstrekt. Aan 604 patiënten werden 16134 bezoeken gebracht, waarvan 4952 voor gemeenterekening. Aan stadspatien ten werden naar voorkomende behoefte versterkende middelen verschaft. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 172