183 en voor de vrouwen 3292, totaal 5935; het aantal ver- pleegnachten voor de mannen 100" en voor de vrouwen 1787, totaal 2794. Van 44 patiënten, welke volledig be oordeeld konden worden, zijn 29 veel verbeterd, 13 ietwat verbeterd en 2 niet verbeterd. De Gemeente verleende een subsidie van f5000, het Rijk van f 4750 en de Provincie van f 1000. De verkoop der Emmabloem bracht op f6434,305. Aan contributiën en donatiën werd ontvangen f 7194,80. De Haagsche Tandheelkundige T ereeniging had op 31 December 37 gewone en 4 buitengewone leden. Naar aanleiding van de mededeelingen van dr. Pigeaud, betreffende de goede resultaten, verkregen na de mond- behandeling der kinderen van de Stadsgezondheids- kolonie, welke behandeling door eenige leden der Ver- eeniging belangloos was geschied, besloot de Vergadering in de Octoberbijeenkomst, om aan het Bestuur der Stadsgezondheidskolonie aan te bieden, de kinderen, die in deze kolonie worden opgenomen, te onderzoeken en, zoo noodig, de mondbehandeling dezer kinderen be langloos te doen geschieden door leden der Vereeniging. Op het desbetreffend schrijven werd een gunstig ant woord ontvangen. De eerste besprekingen over een eventueel door de Vereeniging op te richten „Tandheelkundige Polikliniek voor on- en minvermogenden" in deze Gemeente wer den in de Octobervergadering geopend. De brochure, betreffende de statistieken van het ge houden schoolonderzoek, is in bewerking. Blijkens het 13e Jaarverslag van het Centraal Bureau voor Ziekenverpleging van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. Bond voor Ziekenverpleging, heeft het Bestuur voor het Bureau aangenomen 48 verpleegsters en 2 verplegers. Uitgetreden zijn 22 verpleegsters en 2 verplegers. Aan het Centraal-Bureau zijn thans ver bonden 287 verpleegsters en 13 verplegers. Aan 2072 aanvragen werd voldaan, tegen 1788 in het vorige jaar. Aan slechts enkele aanvragen kon geen gevolg worden gegeven. Dit jaar kwam door bemiddeling van het Bureau

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 176