1 191 Intern. 13 Extern. V. Verschillende instellingen. Door het Bestuur van het Hygiënisch Genootschap te 3°. Geneeskundig opvoedingsgesticht voor zwakzinnige en achterlijke kinderen te ’s-Gravenhage (voormalig idiotengesticht). Op 1 Januari 1915 waren aanwezig in 1915 opgenomen vertrokken overleden op 31 December 1915 aanwezig Op 1 Januari 1915 waren aanwezig in 1915 opgenomen vertrokken op 31 December 1915 aanwezig Voor de geneeskundige behandeling 12 2 1 8 4 3 9 33 4 4 1 32 18 6 4 20 ’s-Gravenhage werd medegedeeld, dat het aantal leden van dit genootschap, dat in 1914 nog 89 bedroeg, in het afgeloopen jaar door overlijden en bedanken met 13 verminderde, terwijl slechts 2 nieuwe leden toe traden. Op het einde van het jaar bedroeg het ledental mitsdien 78. Op 27 April hield de heer F. G. Unger een voor dracht met lichtbeelden over „Hygiëne en Techniek der ventilatie in gebouwen”. De heer dr. Ch. Bles sprak op 10 December over „de bezwaren tegen geneeskundig onderzoek voor het huwelijk”. 21 2 3 1 19 10 2 1 11 bleven aan de inrichting verbonden de heeren A. Piepers, arts, en Dr. J. Gerard Milo, arts, (laatstgenoemde bijzonder voor orthopaedic en massage), aan wie een jaarlijksch hono rarium wordt toegekend van respectievelijk f 400, en f 50,De kosten voor medicijnen, verbandstoffen en instrumenten bedroegen in het afgeloopen jaar f 126,35. De inrichting genoot subsidiën van het Rijk, de Pro vincie en de Gemeente, ten bedrage respectievelijk van f 3000,—, f 2000,— en f 1000,—. jongens, meisjes, totaal. jongens, meisjes, totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 184