192 De ontvangsten der Vereeniging bedroegen f 305,50, de uitgaven f 230,30. Uit het jaarverslag over 1915 van de ’e-Gravenhaag- nche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën stippen wij aan, dat het aantal leden op 1 Januari 1915 1263 bedroeg en in den loop van dit jaar is gestegen tot 1433. Aan giften ontving de Vereeniging de som van f929,35 en aan contributie der vaste leden f 2375,60 tegen f 2280,95 in 1914. De Gemeente verleende een subsidie van f 2000. De Rekening en Verantwoording over 1915 sluit met een batig saldo van f 350,05, In 1915 werden op kosten der Haagsche afdeeling 220 kinderen uitgezonden, terwijl bovendien door haar tusschenkomst nog 28 kinderen naar buiten gingen. In het achtste jaarverslag over 1915 van de ’e-Gra- renhaagsche Stadx-gezondheidfikolonie (Buitenschool), is medegedeeld, dat in het geheel 56 kinderen werden opgenomen, doch nooit meer dan 51 te gelijk. De verpleegtijd ving aan op 17 Mei en eindigde op 16 October. Het te verwachten resultaat werd ook dit jaar bereikt; alle kinderen namen, op twee uitzonde ringen na, tijdens hun verblijf in de kolonie, in gewicht toe, terwijl de borstomvang bij allen vermeerderde. Alle 56 kinderen zijn zooveel mogelijk by het begin der verpleging tandheelkundig onderzocht, waarvan het resultaat was, dat 26 kinderen behandeld moesten worden, waarvoor 90 behandelingen noodig waren. Het onderwys, dat ten vorigen jare tengevolge van de tijdsomstandigheden slechts 3 maanden kon gegeven worden, kon in 1915 weder gedurende den normalen tyd, n.l. 5 maanden, worden gegeven. Het grootste deel der lessen w’erd gewijd aan de hoofdvakkenlezen, rekenen en Nederlandsche taal. Wanneer de weersgesteld heid en den aard van de te geven lessen het eenigszins toelieten, werden de lessen in de open lucht gegeven. De ontvangsten bedroegen f 10342,02 en de uitgaven f 10251,90s; de Gemeente verleende een subsidie van f 1500. In het dertiende jaarverslag over 19141915 der Vereeniging „Hulp aan zuigelingen’ is medegedeeld, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 185