193 - werden ingeschreven 544 patiëntjes, aan welke 5451 consulten gegeven werden. Ten behoeve van 95 dezer kinderen werden 11138 mandjes, bevattende 65970 fjeschjes melk, afgegeven. In de Kliniek werden 95 meerendeels zeer zieke zuigelingen ter verpleging opgenomen en aldaar ge durende 6760 dagen verpleegd. Aan contributiën werd ontvangen f 1470 en aan giften f 202,85. De Rekening en Verantwoording over het boekjaar 19141915 sloot met een voordeelig saldo van f 534,67s. Aan onbetaalde rekeningen stond echter nog een bedrag van f 872,20 geboekt, terwijl eene rentelooze leening werd aangegaan van f 1000. Blijkens het elfde jaarverslag over 1915 van de Vereeniging „Zorg voor het achterlijke kind” wordt mede gedeeld, dat het ledental een weinig vooruitging. Aan giften kwam een bedrag van f 135 in, aan contributiën werd ontvangen f 255, terwijl de Gemeente een subsidie van f 400 verleende. De Rekening en Verantwoording, loopende van 1 October 19141 October 1915 sloot met een batig saldo van f 71,77. Door tusschenkomst van de Centrale Vereeniging voor gezondheidskolonies voor Zwakzinnigen werden in den zomer van 1915 22 kinderen naar buiten gezonden. Volgens het verslag over de jaren 1914 en 1915 van Je Vereeniging tot oprichting van Kinderbeicaarplaatsen te ’s-Gravenhage bedroeg het aantal kinderen, dat de Bewaarplaatsen bezocht in 1914: 24382 in de Storten- bekerstraat en 15761 in de Hugo de Grootstraat in 1915: 24923 in de Stortenbekerstraat en 15906 in de Hugo de Grootstraat. De gezondheidstoestand der kinderen gaf over het algemeen reden tot tevredenheid. In 1915 werd ontvangen: aan legaten en giften f 1905,40s, aan jaarlijksche bijdragen f 1644,55, aan subsi die van de Gemeente f2000 en aan bewaarloon f3905,35. Het saldo in kas op 31 December 1915 bedroeg f 298,70. Uit het vijfde Jaarverslag over 1915 van de Vereeni ging Juliana-Kinderbeicaarplaats te Scheveningen blijkt, dat hare inrichting in 1915 bezocht werd door 19049 kinderen, tegen 16526 in 1914. Aan contributiën werd ontvangen f 1112,50, aan giften 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 186