1 i f I 194 I' I j; f 191,79s en aan verpleeggelden f 1731,075. De Gemeente verleende een subsidie van f 2000. De exploitatierekening sloot op 31 Dec. 1915 met een nadeelig saldo van f 15,37. In het Jaarverslag over 1915 van het Centraal Comité voor drankbestrijding te ’s-Gravenhage wordt medegedeeld, dat twee afdeelingen van geheelonthoudersorganisaties als lid toetraden, terwijl één afdeeling als lid heeft bedankt. In het Comité waren aan het einde van November 14 afdeelingen vertegenwoordigd. Op 16 April werd een propaganda-vergadering ge houden, waar als sprekers optraden de heer S. L. Veenstra, Inspecteur ter reclasseering van ontslagen gevangenen, en de heer U. Siedsma, Maatschappelijk leider van het Consultatie-bureau voor alcoholisme. Het comité heeft in 1915 onder de militairen een geschriftje, getiteld: „Aan de gemobiliseerden” verspreid in 5000 exemplaren, terwijl met de uitgifte van een eigen blad werd aangevangen, hetwelk gratis verspreid werd in een oplaag van 20 000 exemplaren. Van 9 tot 25 October werd een drankweer-tentoon- stelling gehouden, welke door ongeveer 20 000 personen werd bezocht. Deze tentoonstelling gaf een opbrengst van f 503,12s. Aan contributiên werd ontvangen f95 (waarvan f.30 achterstallige contributie over 1914); de Gemeente ver leend een subsidie van f 500. De rekening over 1915 sloot met een batig saldo van f 79,24. Voor de drankbestrijding onder de Roomsch-Katholieken te dezer stede waren in 1915 werkzaam vijt Parochiale Kruisverbonden en vijf Parochiale Mariavereenigingen, de St. Tarsiusvereeniging, Jongenspatronaat van de Haagsche Kruisverbonden en de Tooneelclub Pius X, onderafdeeling van het Kruisverbond. VI. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. Wij verwijzen naar de verslagen van den Gemeente- apotheker en van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen onder Bijlagen 19 en 26. Aan de Gemeenteapotheek waren op 1 Januari 1916 werkzaam

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 187