r L r 195 I VII. bediende 7078 5877 6564 f 343 1359 1753 322 75 4000,— 1600 1450,— 1350,— 1200,— 1150,— 850,— 800,— 700,— 549 3069 2895 489 169 7171 Een apotheker Een eerstaanwezend apothekers-assistent. Twee apothekers-assistenten, ieder apotheker-assistent apothekers-assistent Het aantal bedroeg bij fl fl n personen beneden het jaar van 13 jaren personen beneden het jaar van 13 jaren 3— 6 6—12 12 3— 6 6—12 boven 12 Koepokinentingen verrichte koepokinentingen over 1915 Een Een Een Een Een Een Bij deze instelling ondervond men de goede gevolgen van den reeds in Augustus 1914 plaats gehad hebbenden grooten inkoop van genees- en verbandmiddelen, en de sedert dien steeds toegepaste zuinigheidsmaatregelen. Door een en ander was het in het afgeloopen jaar mogelijk, dat niettegenstaande de toeneming der receptuur, genees- en verbandmiddelen in voldoende hoeveelheid konden wor den afgeleverd en nog geen groote nadeelige gevolgen van de algemeene prijsverhooging werden ondervonden. Dit aantal was gedurende de jaren 1912 1913 1914 Van de hierbovengenoemde 7171 koepokinentingen wer den er aan de vaccinatiebureaux 3852 verricht, en wel bij fl n n 4 T) fl fl fl n n fl fl fl fl fl fl boven n n a n Totaal fl fl fl n a a Jaarwedde. fl fl fl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 188