F 196 loezicht op de Prostitutie. VIII. Toezicht op levensmiddelen. IX. Door de verschillende geneeskundigen werden alzoo, volgens de ingezonden opgaven, 3319 koepokinentingen verricht. Omtrent de keuring van vee en vleesch verwijzen wij naar het verslag betreffende het Openbaar Slachthuis, hetwelk is opgenomen onder de bijlagen als no. 15. Het aantal vrouwen, verdacht van prostitutie, dat op verzoek van hen, die macht over haar hadden, door bemiddeling van de politie of op haar eigen verzoek, in het Doorgangshuis in de Hugo de Grootstraat no. 5, in het R.-K. Doorgangshuis de „St. Annastichting” in de Maria- straat no. 2, in het Reddingshuis van het Leger des Heils aan de Stille Veerkade no. 35 en in het gebouw „Op standing en Leven” van de Middernachtzending aan de Bagijnestraat no. 2325, werd opgenomen, bedroeg respectievelijk 7, 22, 4 en 10. Teruggebracht naar ouders of voogden werden 28 minderjarige meisjes, van w'ie gebleken was, dat zij zich aan prostitutie overgaven of die sterk onder ver denking daarvan stonden, terwijl op dien grond 4 vrouwen over de grenzen des Rijks werden gebracht. Tien Belgische vluchtelingen, die zich aan ontucht over gaven, werden naar de speciaal daartoe bestemde afdee- ling van het vluchtelingenkamp te Nunspeet overgebracht. In het Haagsche Doorgangshuis werden, blijkens mede- deeling van het Bestuur, 30 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleegdagen 2196. In het Reddingshuis van het Leger des Heils w erden 29 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleeg dagen 3345, in het R.-K. Doorgangshuis 265 vrouwen met 24929 verpleegdagen en in het gebouw „Opstanding en Leven” 22 meisjes met 402 verpleegdagen. Een uitvoerig verslag omtrent den Keuringsdienst t an eet- en drinkicaren treft men aan onder no. 20 van de bijlagen. Op 1 Januari 1916 bestond het personeel bij dien tak van dienst uit:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 189