r 202 De Commissie van Advies voor de Politie, welke tot taak heeft den Hoofdcommissaris van Politie en den Burgemeester voor te lichten en raad te geven bij het doen van voordrachten of het nemen van besluiten tot het opleggen van straffen van eenigszins belang ten aanzien van Dienaren van Politie, behandelde 26 zaken. brigadier le klasse en van den 55-jarigen leeftijd aan 2 agenten le klasse-posthuiscommandant en 1 agent le klasse. Overleden zijn 1 brigadier le klasse, 1 agent le klasse- posthuiscommandant en 1 agent le klasse. Opgehouden tot het politiecorps te behooren1 agent le klasse en 2 agenten 2e klasse. 2 1 agent terwijl 1 brigadier 2e klasse werd teruggebracht tot idem, jongsten in rang, 1 agent le klasse werd ontheven van zijn functie van posthuiscommandant en 2 agenten le klasse werden ontheven van hunne functie van rechercheur. Gedegradeerd werden: 3 agenten le klasse (rechercheur) tot agent 2e klasse, le tot agent 2e klasse. le (rechercheur) tot agent 3e klasse, De Recherche werd uitgeoefend door: 1 commissaris, 2 inspecteurs le klasse, 2 inspecteurs Jaren. j per inwoner. f n n Bevolking der Gemeente. 242.054 248.995 254.504 259.012 271.280 280.515 288.577 294.663 301.851 312.430 Aantal beambten der Politie op 81 December. 700 712 780 868 870 862 855 862 932 981 n v» n n Geheele kosten der Politie. Kosten der Politie 1905 1906 1907 I 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Overzicht van het aantal politiebeambten der Gemeente (daar onder begrepen de boofdcommissaris. de commissarissen. Inspec teurs en administratieve ambtenaren) en van de kosten der Politie, over de jaren 19051914. 612.893,42 699.294,23 687.653,66 772.844,14’ 836.438,42’ 840.566,15’ 869.842,35 863.214,68’ 973.737,71’ j 1.132.531,88’ f 2,53 2,80’ 2,70 2,98 - 3,08 n 2,99’ 3,01 - 2,92’ 3,22 - 3,62s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 195