T 1 203 2e klasse, 1 inspectrice, 6 brigadiers en 52 agenten le en 2e klasse. Op 31 December stonden te boek 108 logementen (waaronder slaapsteden), 271 pensions, 542 plaatsen, waar met vergunning sterke drank in het klein wordt ver kocht (met uitzondering van de „bijzondere- en de logements-vergunningen”), 132 restauratiën, 132 uitdra gerijen, 121 bewaarplaatsen van varkens, 321 mestver- Aan verschillende dienaren van politie werden wegens overtredingen hunner instructie boeten opgelegd tot een bedrag van f 25,75. Voor bijzondere plichtsbetrachting enz. werden belooningen toegekend tot een bedrag van f 5024,—. Van particulieren ontvingen de brigadiers en agenten f 1429,05, welk bedrag werd gestort in de remuneratie- kas, waaruit over 1915 aan ieder dier beambten wTerd uitgekeerd f 1,50. Aan de 4 commissariaten van politie werden gedurende het afgeloopen jaar in bewaring gesteld 4645 personen, van wie 193 als voorloopig aangehouden aan de Justitie zijn overgeleverd. Hieronder was er wegens bedelen één. Onder het getal in bewaring gestelde personen zijn begrepen 285 gesignaleerden, 17 vreemdelingen, die, geen voldoende middelen van bestaan bezittende of niet voorzien zijnde van legitimatiebewijzen, over de grenzen des Rijks werden gebracht en 142 minderjarigen, die op transport werden gesteld naar ouders of voogden. Door de politie werd aan 1730 mannen, 173 vrouwen en 179 kinderen nachtverblijf verleend, t. w. in de politiebureaux aan 201 personen en op bons in verschil lende inrichtingen aan 1881 personen. In de logementen namen volgens de nachtlijsten 63837 personen intrek. De legitimatiepapieren werden geviseerd van 376 vreemdelingen, die zich hier metterwoon vestigden. Ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten werden geen attesten afgegeven; geviseerd weerden 36 binnen- landsche paspoorten. Het aantal aangegeven gevonden voorwerpen bedroeg 16629.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 196