I T 204 Mishandeling Totaal Misdrijven tegen het leven zamelingen, 77 stationneerende rijtuigen en 66 station- neerende automobielen, 15 straatmuzikanten, 69 bestellers en 12 wegwijzers (guides) en 14 huizen, waarin gelagen worden gezet, die een uur vóór den vastgestelden tijd mogen geopend worden. Het aantal ingeschreven houders van hondenkarren bedroeg 594: het aantal hondenkarren 620; het aantal ingeschreven houders van handkarren 4906; het aantal handkarren 11654. a. gewone b. zware 179 1 180 1 13 14 Ingevolge art. 12 der Veiligheidswet werden aange geven 3 ongelukken. Het aantal plaatsen, waarin op 31 December arbeid werd verricht door jongens en meisjes beneden 16jaar en door vrouwen, bedroeg 3100. Het aantal inspec tiën, in die werkplaatsen gehouden, om de naleving der bepalingen van de „Arbeidswet 1911” na te gaan, bedroeg 7235. Aan 85 hoofden van bedrijven werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van jeugdige personen of vrouwen, in hunnen dienst, te doen voortduren, langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 19453 opgemaakte processen-verbaal, waarvan 2590 aan den Officier van Justitie en 16863 aan de ambtenaren Van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht werden gezonden, waaronder 5486 ter zake van ovef- treding van Rijkswetten en 11378 ter zake van overtreding der Algemeene Politieverordening. Onder deze processen-verbaal waren er ter zake van a. kinderdoodslag en moord b. afdryving c. andere misdrijven Totaal Hieronder met doodelïjken afloop poene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 197