T 208 - 1050,— ieder - 2400,— - 2300,— - 2237,50 - 2112,50 - 2100,— - 1912,50 - 1787,50 - 1662,50 - 1300,— - 1400 - 1400,— - 1300,— - 1500,— - 1000 - 900,— - 750,— In 1915 werd wegens overtreding der schepenwet tegen 24 schippers proces-verbaal opgemaakt en tegen een schipper wégens het niet verleenen van hulp aan de op zee in levensgevaar verkeerende bemanning eener Maassluische logger. Wegens desertie wrerd tegen 18 schepelingen van alhier thuisbehoorende vaartuigen en tegen 2 schepe lingen van vaartuigen van elders, proces-verbaal op gemaakt. Gedurende de geheele visscherij bedroeg het aantal deserteurs 39, waarvan 35 schepelingen van alhier en 4 van elders thuisbehoorende vaartuigen. Zevenmaal werd de toepassing gevraagd van art. 402 van het Wetboek van Koophandel, om onwillige schepe lingen tot hun verhuurden dienst te verplichten. Onder No. 30 der bijlagen treft men aan het verslag, bedoeld bij artikel 52 der Woningwet. Een 2e Een Een administrateur Twee 2e klerken, ieder Een 2e klerk Een Een bode (tevens belast met concierge dienst; vrije w’oning vuur en licht) Door den Waterschout wordt, voorzoover betreft de aanmonstering van scheepsvolk, enz., het volgende medegedeeld le klasse, ieder 2e Een hoofdinspecteur Twee inspecteurs Drie Een inspecteur Een Vier inspecteurs Tw’ee inspecteurs Twee Een inspecteur Vijf onder-inspecteurs, ieder Een teekenaar le klasse n n T) n n n n n n fi n Jaarwedde, f 2400 n n n n j» Tl 7» Tl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 201