211 le le 2e 2e 2e 2e 2e 1575,— 1450,— WOO HOO,— 700,— 27,50 26,25 24,50 23,50 22,50 20,50 19,75 21,75 20,50 19,50 18,75 18,— 17,25 16,50 15,75 la- 13, Een brandmeester bran dmeester-telegrafist hoofdmachinist schrijver Twee hoofdbrandwachts-postcommandanten, per week Zes Achttien Vier Drie Zestien Zes en twintig Vijftien Voor verdere mededeelingen betreffende de Brandweer verwijzen wij naar het verslag van den Commandant, opgenomen onder de bijlagen van dit verslag als no. 29. Fan de Nederlandxéhe Vereeniging tot bescherming van dieren werden geen gegevens voor het jaarverslag ontvangen. Het Bestuur der Vereeniging het Nederlandsche Toe vluchtsoord voor noodlijdende dieren deelde het volgende mede De Vereeniging telde op 31 Augustus 1915 491 leden, welke eene contributie van f2.50 per jaar betalen, be nevens 46 begunstigers a fl.50. De Inrichting is voor het publiek geopend alle werk dagen van 95 uur, zoo noodig wordt ook des Zondags en ten allen tijde hulp verleend. In de samenstelling van het Bestuur kwam in het afgeloopen jaar geen verandering. ieder Een machinist Drie hoofdbrandwachts 2e klasse, ieder Twee 2e Acht 2e Twee hulp-machinisten, ieder Een hulp-machinist hulp-telegrafist Negentien brandwacbts le klasse, ieder n n n n n n ti n n n Tl n Y) r n Tl n T n t Tl Tl n Tl Tl T) n T) Tl n T) n ri n Tl r ri T T Tl r avniijvci n n n T> Tl Tl Tl T) Tl Tl Tl V Tl Tl Tl T) Wedde, perjaar f 1825, n n Tl Tl T) 7? Tl n n Tl Tl Tl n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 204