212 HOOFDSTUK VII. a. Militie, Landweer. Landstorm. Vrijwillige dienst. Inkwartiering. Militie. In 1915 werden ingebracht 786 zwervende honden en 1106 zwervende katten, waarvan 266 dieren bij de Politie werden afgehaald. Het aantal verpleegdagen der zwervende honden bedroeg 16818 en dat der zwervende katten 11668. Aan dierenvrienden werden afgestaan 190 honden en 343 katten, terwijl door de eigenaren in het Asyl teruggevonden werden 108 honden en 23 katten. Op verzoek van verschillende eigenaren werden 662 honden en 549 katten kosteloos afgemaakt. In de ziekeninrichting werd in 576 gevallen gratis hulp verstrekt. Het aandeel d^r gemeente in de lichting 1915 bedroeg 1172 man, waarvan zijn ingelijfd: bij de landmilitie1124 man bij de zeemilitie48 waarvan voor volledige oefening 1166 man en voor korte oefening 6 man. In 1915 werden in de registers ingeschreven: 2 verlofgangers der lichting 1913, 4 der lichting 1914 en geene der lichting 1915, die na het volbrengen van de eerste oefening in het genot van onbepaald verlof werden gesteld en 23 verlofgangers komende uit andere gemeenten. Voor vertrek naar elders werden afgeschreven 21 verlofgangers. Herhalingsoefeningen voor de militie werden, in ver band met het buitengewoon verblijf onder de wapenen der dienstplichtigen, niet gehouden. In 1915 werden voor den duur van één jaar van den dienst bij de militie vrijgesteld door Gedeputeerde Staten van de ingeschrevenen voor de lichting 1916: 43 wegens het bekleeden van een godsdienstig-mensch- lievend ambt, enz.; 152 wegens kostwinnerschap; en bij Kon. Besluit: van de ter inlijving bestemde- en van de ingelijfde dienst-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 205