214 Landstorm. Inkwartiering. e. Tot het opmaken van bescheiden, noodig voor vrij- willigen dienst, meldden zich aan 1296 personen, tegen 952 in het vorige jaar. min ontslag wegens volbrachten diensttijd van dienst plichtigen bij de landweer. 18 verlofgangers van de Landweer vertrokken in 1915 naar andere gemeenten, terwijl 11 zich alhier vestigden. Volgens de krachtens artikel 17 der wet van 14 Sep tember 1866 (Staatsblad No. 138) in 1915 opgemaakte lijsten, kunnen bij de ingezetenen worden ingekwartierd: te 's-Gravenhage 22643 manschappen (waaronder 5661 officieren), te Scheveningen 3952 manschappen, (waar onder 988 officieren) en zijn er bij particulieren en stalhouders respectievelijk 1096 en 215 plaatsen tot stalling van paarden beschikbaar. 334 389 110 landstormplichtigen vertrokken naar andere ge meenten, terwijl 145 landstormplichtigen zich alhier vestigden. Krachtens de bepalingen van de Landstormwet (Wet van 28 April 1913, Stbl. no. 149), werden in deze ge meente ingeschreven 679 personen. Voorts werden als gevolg van het totstandkomen van de wet van 11 Juni 1915, (Stbl. no. 242), betreffende uitbreiding van den landstorm en aanvulling van de Landstormwet 941 personen ingeschreven en als gevolg van de wet van 31 Juli 1915, (Stbl. no. 345), tot nadere uitbreiding van den landstorm 2100 personen. Van laatstgenoemde landstormplichtigen werden in w’erkelijken dienst gesteld: 279 behoorende tot de jaarklasse 1915 n 1914 r n 1913 d. Vrijwillige Dienst. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 207