r i: 215 HOOFDSTUK VIII. Kerkelyke Zaken. Door de hier bestaande vereenigingen werden geen verslagen uitgebracht. De alphabetische lijsten, ingevolge artikel 17 van het Kon. Besluit van 16 December 1902 (Stbl. 222), bevatten 739 namen van eigenaren of houders van een of meer voor den krijgsdienst geschikte paarden. 60 1 4 6 1 3 1 13 4 3 2 2 3 1 1 1 4 1 1 n. o. P- 7- r. a. b. c. d. f- 9- h. i. 1. m. Voor den openbaren eeredienst bedraagt het getal kerkelijke gemeenten18 en gebouwen47 f. Vereenigingen tot oefening in den Wapenhandel. Het aantal dienstdoende leeraren of geestelijken was op 31 December: voor de Hervormden te ’s-Gravenhage n T> n n n n Ti Ti Ti Ti Ti Ti n Scheveningen Evangelisch-Lutherschen Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Anglikaanschen Duitsch-Evangelischen Christelijk Gereformeerden Gereformeerden te ’s-Gravenhage Schev. (Kerk A) (Kerk B) Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen, verdeeld in veertien parochiën) Oud-Roomschen Apostolische gemeente Hersteld Apostolische gemeente Nederlandsch-Israëlieten Portugeesch- Gedoopte Christenen n n r n w n n Ti Ti n n 7? t n n n n n n n r> r> n n n 8. e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 208