216 makingen schenkingen f 1000 f 1000 f 3000, f 1000,— f 1000,— f 4000,— f 100,— f 500 f 500 f 500,— De voor godsdienstige en weldadige doeleinden krach tens machtiging aanvaarde mdkingen en bestonden uit: aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur alhier door Mej. J. M. Smeele. aan het R.-K. Parochiaal Kerkbestuur van den H. Jacobus den Meerdere door Mej. C. Bitter. ten behoeve der R.-K. scholen aan de Vereeniging van den H. Vincentius Van Paulo door Mej. J. M. Smeele. ten behoeve van behoeftige gezinnen aan genoemde Vereeniging door de zelfde. aan het Huis van Barmhartigheid door Jonkvr. L. H. B*** Collot d’Escury. aan het R.-K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo door Mej. J. M. Smeele. Nalatenschap, groot ten behoeve van het Weeshuis en Oude-Liedengesticht aan de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente alhier door Mej. M. Vreede. ten behoeve van de Generale Kas der Ned. Herv. Kerk aan den Questor- Generaal van de Algemeene Synode dier Kerk door den heer H. H. Wee- huizen. ten behoeve van het gesticht Groene- stein aan het Fonds van Liefdadig heid voor R.-K. door Mej. J. M. Smeele. aan het R.-K. Parochiaal Kerkbestuur van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen door den heer M. van Kol. aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur van Onze Lieve- Vrouwe Onbevlekt Ontvangen door denzelfde. aan het Mayonniek Studiefonds alhier door den heer J. Koentz. f 4000,—. Nalatenschap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 209