I 217 f 500 f 2000,— f 2000,— f 300,— f 2000,— f 10.000,— f 500 f 500 f 1000,— f 1000,— f 2000 f 10000,— aan de Vereeniging van den H. Vin- centius van Paulo door Mej. Pb. D. Rabeling. aan genoemde Vereeniging door Jhr. W. M. G. Wittert van Hoogland. ten behoeve van het R.-K. Weeshuis aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur door Mej. Ph. D. Rabeling. aan de Liduina-vereeniging van de H. Elisabeth door dezelfde. aan het R.-K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo door dezelfde. aan genoemd Ziekenhuis door Mevr, de Wed. L. L. J. Heydenrijck geb. D. M. C. van Rijn. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door Mej. M. H. E. W. Smitt. aan het Wees- en oudeliedengesticht der Evang. Luthersche Gemeente door Mevr, de Wed. D. F. Ehnlegeb. Chr. C. Unger. aan de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente door den Heer F. G. Dom. aan de diaconie der Evang.-Luther- sche Gemeente door Mevr, de Wed. D. F. Ehnle geb. Chr. C. Unger. aan genoemde Diaconie door Mej. Ph. D. Rabeling. aan de Vereeniging „Armenzorg” door Mevr, de Wed. J. J. Bergsma geb. S. G. Ripping. ten behoeve van het subsidiefonds aan de Remonstr. Geref. Gemeente door dezelfde. ■ten behoeve van het fonds voor een tweede predikantsplaats aan genoem de Gemeente door dezelfde. de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door Mevr, de Wed. I. P. de Gee geb. F. J. van Noort. F" tensehap (welk ge deelte f 10.000,— bedraagt). I Inboedel (waarvan de waarde geschat wordt op f 2679,50). Nalatenschap, groot f 1000,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 210