218 Idem. J f 21.400,— f '>000 f 500,— f 500,— f 32.000,— f 10.000,— f 15.000,— f 100,en f 2000,— f 650,en f 1000,— aan de Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen, Wyk III, door dezelfde. aan het Wees- en Oudeliedengesticht der Evang.-Luthersche Gemeente door Mej. E. J. Andreae. aan de Evang.-Luthersche Gemeente door dezelfde. ten behoeve van de verbetering van de tractementen der predikanten aan genoemde Gemeente door dezelfde. ten behoeve van het Emeritaatsfonds van de Haagsche predikanten aan genoemde Gemeente door dezelfde. aan genoemde Gemeente door dezelfde, aan de Remonstr.-Geref. Gemeente door Mevr, de Wed. I. P. de Gee geb. F. J. van Noort. aan de Duincommissie door Mej. E. J. Andreae. aan de Ned. Herv. Gemeente door Mevr, de Wed. J. J. Bergsma geb. S. G. Ripping. aan de R.-K. Kerk van de II. Theresia door Mevr, de Wed. L. L. J. Heyden- r|jck geb. D. M. C. van Rijn. aan het R.-K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo door Mej. C. J. Blok en Mej. de Wed. P. Vergoorgeb. P. M. v. d. Khigt. aan het Leger des Heils door Mej. Ph. D. Rabeling. aan de Vereeniging „Armenzorg” door den heer G. v. d. Laan. aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur door Mej. de Wed. J. Maassakker geb. F. C. Ruijgrok. «4 deel van <>en nala tenschap (welk ge deelte f 10.000,— bedraagt). Een huis (waarvan de waarde geschat wordt op f 12,000,—). van f 30.000,— en f 1000,—. Nalatenschap, groot f 150,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 211