r 222 1.367.70 s 932.57 555, 946,25 46.300 r 2.100,— Totaal 360.223,84 1.655,07 70.177,13 70.313,08 s 12,50 n 2.164.624,66 s 5.913J0 437.969,14 4.000 3.157,015 15.056,035 „Kinder- b. voor zooveel uit de. buitengewone middelen betaald: Kosten van het stichten van schoollokalen Kosten van het verbouwen van school lokalen Meubelen in nieuwe schoollokalen Kosten van stichting enz. van buitenge wone scholen voor lager onderwas Totaal Transport ƒ2.019.884,50 Schoolfeestjes en reisjes Belooning van bedienden aan scholen voor lager onderwijs Kosten van de bewerking der onderwijs- statistiek Kosten van den cursus in methodisch spre ken voor het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen en der gemeentelijke bewaarscholen Kosten van het inrichten van zang- cursussen Kosten der buitengewone scholen voor lager onderwijs Kosten van de cursussen in Esperanto Kosten van verstrekking van kinder- kleedings. Subsidie aan de vereeniging voeding” Subsidie aan de Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo voor het verstrek ken, ter bevordering van het school bezoek, van voedsel aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat Kosten van schoolbaden Bijdrage aan de Afdeeling’s-Gravenhage II van de vereeniging „Volksonderwijs” in de kosten van het onderwijs aan zieke kinderen van openbare lagere en bjjzondere scholen s n T> Y) n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 215