223 Waartegenover de ontvangsten hebben bedragen: a. 569.865 Hoofden van scholen. In het personeel der hoofden van scholen hadden de volgende veranderingen plaats: Benoemd tot hoofd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1915, met ingang van 15 Februari d.a.v., aan de openbare burgerschool aan de van-den-Eijndestraat no. 54, C. S. Jolmers, onder wijzer aan de openbare lagere school aan de Rijswijksche straat no. 157 bij Raadsbesluit van 22 Februari 1915, met ingang van 27 Februari d.a.v., aan de openbare lagere school aan de Nieuwe-Laantjes no. 8, A. Stolk, onderwijzer aan de openbare burgerschool aan de Koningin-Sophie- straat no. 91; bij hetzelfde Raadsbesluit, met ingang van 1 Maart 1915 aan de openbare lagere school aan de Nieuwe- Schoolstraat no. 22a, H. van der Jagt, onderwijzer aan 25.743,32 245.635,865 gewone ontvangsten Rijksbijdrage ex art. 48, le lid sub 1 der wet in de kosten van het lager onderwijs f Subsidie van het Rijk, ten behoeve van de buitengewone scholen voor lager onderwijs Schoolgelden (hierin begrepen f 5.694,75 van den Handelscursus). Bovendien f678,27 van buitengewone scholen voor lager onder wijs en f 118,60 van buitengewone her halingsscholen. Rente legaat Rahmin-Aghion. Totaal b. buitengewone ontvangsten Ryksbijdragen ex art. 48, le lid sub 2, der wet (Schoolbouw)f 123,— f 841.367,185 I n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 216