228 Schoolgelden. Gedurende het jaar 1915 werd aan 4397 aanvragen van ouders of verzorgers gedurende een termijn, loopende van 312 maanden, op hun verzoek vrijstelling ver leend van schoolgeldbetaling, nadat bij onderzoek ge bleken was, dat zij tijdelijk niet in staat waren schoolgeld te betalen. De tijdsomstandigheden deden het getal aan vragen dat van verleden jaar met 1741 overtreffen. Aan 184 ouders of verzorgers werd geheele vrijstelling van schoolgeld verleend voor den verderen duur van den tijd, dat hun kind of kinderen de school bezoeken. Dergelijke vrijstellingen worden zoo min mogelijk, met het oog op genoemde omstandigheden, verleend. Op de openbare burgerscholen bevonden zich op den 31 December 1915, 78 leerlingen, voor wie half- en 71 leerlingen, voor wie geen schoolgeld werd betaald. Mede door den invloed van de tijdsomstandigheden werd aan 121 ouders van kinderen, die deze soort scholen bezoeken, over tydvakken van uiteenloopenden duur ontheffing van betaling verleend. Inschrijving van leerlingen. Gedurende 1915 werden 7356 kinderen ingeschreven, onder wie 1502 inschrijvingen van leerlingen, die reeds elders school gingen. De gelegenheid tot inschrijving werd als gewoonlijk bekend gemaaktin de regelen, waarnaar zij plaats had, kwam geen wijziging. Aan kinderen van 7 jaren en ouder, voor wie plaats werd gevraagd vóór het oogenblik, waarop de aan wijzing der school plaats had, is steeds plaats verschaft. Onderwijn aan de buitengewone scholen voor lager onderwijs. De scholen, voor dit onderwijs bestemd, zyn gevestigd aan de Hooftskade no. 194a, de Teniersstraat no. 74 en de Badhuisstraat no. 79a (Scheveningen). In voorbereiding is de plaatsing van enkele klasse- leerlingen in de nieuwe openbare lagere school aan de Hulststraat no. 1. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de versla gen van de hoofden van die scholen, opgenomen onder bijlage no. 55.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 221