229 Herhalingsonderwijs. De volgende herhalingsscholen waren geop^pd: .4. Herhalingsscholen voor meisjes, bedoeld in het 3e lid, sub 4° van artikel 17 der wet Lager Onderwijs. Deze scholen werden niet geopend, \\ijl zich daarvoor geen leerlingen hadden aangeroeid. B. Herhalingsscholen voor jongens (zomercursus). Deze waren gevestigd in de openbare scholen aan de Hoefkade no. 101 Van Damstraat no. 1 Geopend van 1 AprilI October. Wintercursus van 1 October1 April. de openbare scholen en tfer 2e klasse, de met deze scholen gelijk te stellen bijzondere scholen. 1. voor jongens (wintercursusj* gevestigd in de open bare scholen aan: de Ammunitiehaven 10 de De Vliegerstraat 21 de Kerkstraat 13 de Sirtemastraat 179 de van-Dijckstraat 55a de Badhuiskade 27 C. Herhalingsscholen, aansluitende aan voor gewoon lager onderwijs, der le en aan Onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige kinderen. Dit onderwijs bleef opgedragen aan den onderwijzer L. van Lier, de onderwijzeressen mej. E. van Dantzig en mej. A. C. E. Brugma. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der commissie van toezicht op dit onderwijs. (Bijlage no. 54). Tot het geven van dit onderwijs waren bestemd de vroegere hulpschool aan de Lijnbaan no. 32a, het huis aan de Koningstraat no. 118b, een lokaal achter de school aan het Rijswijksche Plein no. 38, een lokaal in de openbare lagere schooi aan de de Gheynstraat no. 150, als mede een lokaal van de school aan de Kerkstraat no. 213, en te Scheveningen perceel Keizerstraat no. 294, alle daarvoor opzettelijk ingericht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 222