233 Cursussen Fransche Taal. Raadsbesluit 4 Maart 1907. Het getal leeraren, dat aan den cursus werkzaam is, bedraagt: voor den voorbereidenden cursus 21 hoofdcursus22. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het ver slag van de Commissie van Toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus, opgenomen onder bijlage no. 50- Bijzonder onderwijs. Het aantal bijzondere scholen in deze gemeente bedroeg op 31 December 1915, 66. In Arrondissement ’s-Gravenhage I, 24 scholen. Op^ 1 Sept. 1915 werd geopend de bijzondere R.-K. schoo1 aan de Herschelstraat no. 23, hoofd der school J. G- Gallenkamp, tot dusverre hoofd der bijzondere school aan de Da-Costastraat no. 42. Tot hoofd van laatstge noemde school werd met ingang van dien datum be noemd J. J. M. Richen, tot dusverre hoofd der bijzondere school aan het Westeinde no. 99. Tot hoofd der R.-K. school aan het Westeinde no. 99 wrerd met ingang van 1 Sept, benoemd P. v. d. Winkel, tot dusverre hoofd der bijzondere R.-K. school aan de van der Duynstraat Deze cursussen zijn bestemd voor kinderen, die 1ste en 2de klasse-scholen om niet of tegen verminderd schoolgeld bezocht hebbende, naar burgerscholen over gaan en óf nog geen les in de Fransche taal gehad hebben, óf wier kennis in dat vak nog niet evenredig is aan de kennis in andere vakken. De plaatsing op de cursussen gééchiedt om niet. De cursussen vangen 1 September aan. Op 31 December 1915 was één school voor het houden van een cursus aangewezen, te wetende school aan de Meidoornstraat no. 85, waarin de cursus aan de Hondiusstraat no. 76 overging, bij opening van eerst genoemde school. Het aantal onderwijzers aan dien cursus bedraagt 1, het aantal leerlingen 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 226