•r f 234 Werkschoten. 1564 1488 8684 8883 17358 17924 3935 3860 Leerlingen op de bijzondere scholen be- Vanwege de „Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in Handenarbeid” werd in hare „school voor Handenarbeid” (Huisvlijt), gevestigd in localiteit in het gemeentegebouw Wagenstraat no. 119, een jaar-cursus gegeven. Hoofd der school J. Th. Heitink. Het getal betalende leerlingen bedroeg in December 61, het aantal onvermogenden 85. Het getal leerlingen droeg op: no. 11«. Met ingang van 1 Sept. 1915 werd mej. W. C. Dessens, hoofd der bijzondere R.-K. school aan de Breed- straat no. 1, vervangen door mej. T. Jongerius. In Arrondissement 's-Gravenhage II, 16 scholen. Ge opend werd 1 Sept. 1915 de R.-K. school voor meisjes aan de Brandts traaf no. 87, aan welke school tot hoofd werd benoemd mejuffrouw W. M. van der Wel. Met ingang van 1 Sept. 1915 werd benoemd tot hoofd der bijzondere R.-K. school aan de Jan de Baenstraat no. 75, in de plaats van W. H. D. Hoen, H. L. Hakkenberg. Met ingang van laatstgenoemden datum werd het hoofd der school aan de van der Duynstraat no. 11«, P. v. d. Winkel, vervangen door W. P. Dekkers, en mejuffrouw M. S. C. Richters als hoofd der R.-K. bijzondere school aan de Brouwersgracht no. 28, door mej. H. van Haaren. In Arrondissement ’s-Gravenhage IH, 28 scholen. Nieuwe scholen werden niet geopend. Het hoofd der school aan de Nassaulaan no. 26 (meisjesschool), mej. Y. G. Kutsch Loyenga, is met ingang van 1 September 1915 vervangen door den heer M. van Crevel. 31 December 1914 31 1915 8674 9041 van wie kosteloos onderwezen werden op: 2371 2372 31 December 1914 31 1915 Vrouwelijke. Vrouweiyke Totaal. Totaal. Mannelijke. Mannelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 227