235 bl r Cursus voor Volwassenen. (van den Bond can Ned. Onderwijzers, Afd.s-Gravenhage). De cursussen worden gehouden in de openbare lagere school aan de Terwestenstraat no. 105. Subsidie van de Gemeente f 112,50. Getal onderwijzers 23, getal leerlingen op 31 Decem ber 1915: 541. School voor sleddhoorende kinderen. (van de Vereeniging „School voor slechfhoorende kinderen”). (opgericht 1 November 1910, geopend 9 Juli 1914). Hoofd der school: P. W. L. Brijnen. De school is gevestigd in perceel Bleekerslaan no. 11a. Het hoofd der school wordt bijgestaan door twee onder wijzeressen en een volontaire. Het aantal onderwijzers bedroeg 4. Het gemeen te-subsidie bedroeg f 1000. Het Bestuur der Vereeniging is samengesteld uit: mej. W. Booms, presidente, Mr. F. L. Kleijn, secretaris, F. N. de Charro van Kempen, penningmeester, en mej. A. Kalff. De cursus in kartonnage en houtarbeid aan de school van het Departement tot Nut van 't Algemeen aan de de-Ruijterstraat werd bezocht door 52 leerlingen. Het onderwijs werd in 4 afdeelingen gegeven op Woensdag middag, telkens tweemaal l'/2 uur. Aan het hoofd van den cursus, den heer H. J. Tjerkstra, werd op 1 Sept. 1915 eervol ontslag verleend, hij werd als zoodanig vervangen door den heer P. van Leeuw en. Getal onderwijzers 2. School voor Volwassenen van de Vereeniging „School voor Volwassenen.” (Opgericht 1881). Getal leerlingen, gedurende den cursus 19141915, 52, namelijk 22 vrouwen en 30 mannen. Getal onderwijzers drie. Gemeentelijk subsidie f 600,—. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 228