236 {te geien Aan het onderwijs namen deel 48 leerlingen, van wie 12 in de le klasse, 15 in de 2de klasse en 16 in de 3de klasse, de overigen zitten in een voorbereidende afdeeling. Het schoolgeld is gelijk aan dat der 0. L. Scholen, der 1ste en 2de klasse. Subsidie: Van het Rijk f 1600,van de Provincie f 500,van de Gemeente f 2600, Dit onderwijs is huisonderwijs, dat eenige uren per week wordt gegeven aan kinderen, die wegens hun gezondheidstoestand of lichamelijke gesteldheid de school gedurende eenigen tijd of in het geheel niet kunnen bezoeken. In 1915 weerden achtereenvolgens 62 kinderen aan genomen. In het geheel werden in den loop van dat jaar 93 leerlingen onderricht. Aantal leerkrachten 7. Subsidie van de Gemeente f 3100,—. cursus van 12 tot 13 lessen. Voor het eerste cursusjaar 1915—1916 hebben zich 354 leerlingen aangemeld. Lesgeld f 3,— en f 1,50. Subsidie der Gemeente voor den cursus 1915—1916, ten hoogste f 2000, Handelscursus voor den Middenstand. {van den Bestuurdersbond van Vereenigingen, behoorende tot den Handeldrijvenden en Industrieëlen Middenstand). (Opgericht 1915). Secretariaat: Hoogstraat no. 36. Directeur: J. A. Nederbragt. De cursus bestaat uit een aanvangs- en een vervolg- Onder wijs aan Zieke kinderen” van wege de Afdeeling 's-Gravenhage II der Vereeniging Volksonderwijs”). adres: Adelheidstraat 217. ->■

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 229