237 Medisch en hygiënisch schooltoezicht. (Bureau Laan 34). De eerste aanvrage kwam in op den 6en Januari en de laatste op den 21sten December. In het geheel zijn behandeld 8177 aanvragen, waarvan 7596 zijn toege staan, 526 afgewezen, terwijl 55 niet konden worden behandeld, omdat de ouders of verzorgers geen gevolg gaven aan de uitnoodiging tot een bespreking op het bureau. Het getal scholen, van welke leerlingen behoefte heb ben aan kleeding en schoeisel vermeerderde met de openbare lagere school aan de Messstraat no. 3 te Scheveningen en de bijzondere lagere school aan de Herschelstraat, terwijl het aantal aanvragen grooter is geworden, mede, omdat de ongunstige omstandigheden gevolgen van den oorlogstoestand ook nog dit jaar haar invloed deden gelden. Aan 82 kinderen, die blijkens attest van den genees- I Kosten ran verstrekking, rechtstreeks van gemeentewege ter bevordering van schoolbezoek, van kleeding aan schoolgaande kinderen. Directeur van den Schoolartsendienst: dr. J. J. Pigeaud. Schoolartsen: dr. J. W. H. Wijsman en dr. J. J. R. Moquette. Het medisch en hygiënisch toezicht is in ’t algemeen opgedragen aan den Directeur van den dienst dr. .1. J. Pigeaud, terwijl deze en de schoolarts dr. J. J. R. Moquette meer in het bijzonder belast zijn met het toezicht op de openbare lagere scholen der 1ste en 2e klasse en de openbare bewaar- of voorbereidingsscholen, en de schoolarts dr. J. W. H. Wijsman met het toe zicht op de burgerscholen, de buitengewone scholen voor lager onderwijs en de cursussen in spreken voorspraak- gebrekkige leerlingen. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het door den Directeur uitgebracht verslag, dat onder no. 62 van de bijlagen is opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 230