238 f schoeisel - 2322,59 _L_ 4910l5 f 11892,80® 9682.64 1927.35 2693,75 663,09® 27,74® 127,35 15,80 f 15137,73 I I Totaal In het geheel werd aan kleeding en schoeisel aan gekocht voor f 11609,99, waarbij gevoegd werd de voor raat! ter waarde van f 282,81®, die op 1 Januari indiet magazijn aanwezig was en waarvan werd uitgéretkt: Aan leerlingen der openbare scholen voor een bedrag vanf 9079,18 Aan leerlingen der bijzondere scholen voor een bedrag van Bleef in het magazijn voor Totaal heer geen klompen konden dragen, werden schoenen verschaft. De geringste uitgave voor één kind was f 0,25, zijnde een paar klompen of 1 2,40 voor een paar laarzen, de hoogste voor een jongen f 9,97, voor een meisje f 9,90, voor een gezin met twee kinderen f 19,87, terwijl het hoogste bedrag, dat dit jaar is uitgekeerd, was f 29,12 voor een gezin met vier kinderen. De maatregel om klompen in bruikleen te geven, als het eenige paar schoenen hersteld wordt, of als 't aan de ouders niet gelegen komt om de gebroken klompen door' nieuwe te vervangen, blijft naar de verklaring der betrokken schoolhoofden uitstekend werken, omdat er veel schoolverzuim door wordt voorkomen. Te Scheveningen worden de klompen voor de leer lingen der scholen aldaar uitgereikt in perceel Keizer straat no. 294, kousen worden hun toegezonden en de kleederen moeten aan het bureau worden afgehaald. Op de Gemeentebegrooting van 1915 was uitgetrokken een bedrag van f12125,dat in de Raadsvergadering van 4 November van dat jaar werd verhoogd met f 4000, en waarvan is besteed Voor aankoop van kleeding r «er f n n salarissen tijdelijke hulp. bureaubehoeften druk- en bindwerk diversen w Tl r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 231