i r 240 3 27 108. Bijzondere cursussen tot leiding der studiën voor de hoofdakte. Bijzondere cursussen voor de hoofdakte, de vreemde talen, teekenen en wiskunde L.O. van de afd. Den Haag van den Bond van Ned. Onderwijzers, w’orden gehou den in het bondsgebouw aan de Archimedesstraat no. 6. Nadere gegevens werden niet verstrekt. Gemeentelijke, cursus tot leiding der studie roor de hoofdakte, ingesteld bij Raadsbesluit van 7 Augustus 1883. De lessen worden gegeven in het gebouw der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, aan de Raamstraat, en vangen den 1 September van elk jaar aan. De cursus bestaat uit twee leerjaren. Op 1 Januari 1915 kwam de cursus, welke tot nu toe onder toezicht en leiding van den Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage II stond, in verband met de toekenning van Rijkssubsidie aan de gemeente, onder haar recht- streeksch beheer. Van de 45 leerlingen, die zich aan het examen onder wierpen slaagden er 30. Op 15 Januari 1915 bedroeg het aantal deelnemers 31 mannelijke en 69 vrouwelijke. Aantal onderwijzers 13. Het schoolgeld bedraagt f40 'sjaars voor alle vakken, f 20 voor één vak, voor elk vak méér f 8 per jaar. Het Rijkssubsidie bedraagt f 2400, Bijzondere cursus tot opleiding van hoofdonderwijzers, onder het Bestuur der St. Willibrordus-Vereeniging, gevestigd aan den Z.-O. Binnensingel no. 66. Het getal leerlingen bedroeg 20. Het getal leeraren behalve den directeur, 7. De cursus duurt 2 jaren. Contributie f 40 per jaar. vrouwelijke mannelijke leerlingen vrouwelijke Bijzondere inrichtingen tot opleiding van ondertcijzers. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Elandstaat no. 130. Het getal mannelijke onderwijzers bedroeg 16 n n J*-» 7? Y y Y Y n Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 233