241 Onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onderwijzeressen in handwerken. Den 1 Mei 1915 werd in een lokaal der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, een nieuwe cursus in de methodiek van het handwerkonderwijs geopend, onder leiding van Mej. A. M. Nater. Cursussen voor ongeëxamineerde onderwijzeressen in dat vak zijn niet Het Rijkssubsidie bedroeg f 15.350, Het schoolgeld per cursus bedroeg per leerling f 50, f 25,of nihil. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „Christelijke Kweekschool,” door de Regeering erkend en gesubsidieerd als bijzondere kweekschool. Zij is gevestigd in het gebouw Galvanistraat no. 118. De lessen worden gegeven door 8 onderwijzers en een onderwijzeres. Het aantal kweekelingen op 15 Januari 1915, bedroeg 82 (32 mannelijke en 50 vrouwelijke). Aan de inrichting is verbonden een cursus tot opleiding voor de hoofdakte, waarvan de lessen insgelijks gegeven worden door het personeel van genoemde kweekschool. De Rijkssubsidie bedroeg f 12.400,14. Bijzondere kweekscholen zijn nog: de kweekschool van de St. Willibrordusvereeniging (Oude Molstraat 37) met 7 onderwijzeressen, 3 onder wijzers en 74 vrouwelijke leerlingen; de bijzondere normaallessen voor onderwijzers van de St. Vincentiusvereeniging (Westeinde 99) met 13 onderwijzers en 31 mannelijke leerlingen. De kweekschool van het Haagsch Genootschap, Anthonie Duyckstraat no. 126, aantal onderwijzers 5, onderwijzeressen 4. Leerlingen 115 mannelijke en 95 vrouweiijke. Subsidie van het Rijk f 5843, De bijzondere normaalschool aan de Laan van Meerder- voort no. 104. Aantal onderwijzers 21 en eene onderwij zeres. Aantal leerlingen 47 mannelijke en 73 vrouwelijke. Ook wordt onderwijs gegeven in Fransch, Duitsch, En- gelsch, wiskunde, hygiene, gymnastiek en handwerken. Rijkssubsidie f 10850, Bedrag van het schoolgeldklasse 1 en 2, f 30, klasse 3 en 4, f 40,'sjaars. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 234