242 gehouden, aangezien zich tot deelneming geen eandi- daten aanmeldden De cursus in methodiek werd des Zaterdagsmiddags van 24 uur gehouden. In den loop van 1915 werden uitgereikt 26 diploma’s in methodiek. Geopend werden op 1 Mei 1915 twee nieuwe cursussen in paedagogiekj gehouden onder leiding van de heeren A Brummel en P. Bakker. In dit jaar werden geen diploma's in dat vak uitgereikt. Op 31 December 1915 waren ingeschreven in het drie vier vQf zes twee scholen Openbare bewaar- of voorbereidingsscholen. Het aantal gemeentelijke bewaarscholen op 31 Decem ber 1915 bedraagt 13. Het getal onderwijzeressen 105, het getal kweeke- lingen 104. De regeling en de bezoldiging van het onderwijzend per soneel is omschreven in de verordening no. 14 van 1913. De nieuwe bewaarschool {tan de Ammunitiehaven no. 45 kwam dit jaar gereed en werd 8 Maart 1915 in gebruik genomen. In deze school werd de bevolking overgebracht van de bewaarschool aan de Voldersgracht no. 108, welke school niet meer in gebruik zal worden genomen. Hoofden van scholen: Benoemd: by Raadsbesluit van 7 April 1915, tot hoofd der school aan de 's-Graven- zandelaan no. 185, mej. C. C. C. Polderman, onderwijzeres te Amsterdam, zulks met ingang van 15 Juni 1915. Overleden: Op 25 Januari 1915, mej. A. M. Muns, hoofd der gemeentelijke bewaarschool aan de 's-Graven zandelaan no. 185. 44 87 39 4 1 onderwijzeres, 241 onderwijzeressen aan alle scholen te zamen. staml>oek van onderwijzeressen in de nuttige handwer ken, werkzaam aan de openbare lagere scholen 66 onderwijzeressen, die aan ééne school werkzaam zijn, is. •M n n r n n n n v r Ti n n n n n n n n n n n n n p r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 235