243 3893, 3872. Bijzondere bewaarscholen. Aan de bijzondere bewaarscholen bestond het per soneel uit: Leerlingen. Op de openbare bewaarscholen leerlingen op 31 December 1914 op 31 1915 bedroeg het getal 3427, 3679. Ingeschreven werden gedurende 1915, 2520 kinderen. De Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke bewaarscholen bestond uit de heeren A. W. Stortenbeker Jr., Voorzitter. J. Velthuisen. J. W. de Jongh. De examens voor het verkrijgen der akte van be voegdheid om aan het hoofd eener gemeentelijke bewaar school te staan of om als onderwijzeres daaraan verbonden te zijn, werden ook dit jaar weder afgenomen door de „Gemengde Commissie voor bewaarschoolakte-examens voor de gemeente Rotterdam en ’s-Gravenhage”. Het schriftelijk gedeelte van het examen voor de akte A werd gehouden te Rotterdam en te ’s-Graven hage en wel op 1 Juli 1915, terwijl het mondeling examen in Juli plaats had. Het schriftelijk gedeelte van het examen B werd ge houden op 29 September 1915 te Rotterdam en te 's-Graven hage. Het mondeling gedeelte einde October. Voor de akte A werden geëxamineerd 83 candidaten, van wie 78 slaagden; voor de akte B, 55 candidaten, van wie 48 slaagden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der „Gemengde Commissie”, als bijlage no. 59 opgenomen. 35 hoofden, 72 onderwijzeressen, 85 kweekeiingen en helpsters. Op de bijzondere bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 31 December 1914 op 31 1915

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 236