r I I 244 Het onderwijs wordt gegeven door den Directeur, bijgestaan door 3 onderwijzeressen en 8 onderwijzers. Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1915, 166. De cursus bestaat uit twee afdeelingen: Afd. A voor de opleiding tot onderw ijzeres; Afd. B voor die tot hoofd onderwijzeres. De eerste telt 4, de tweede 2 leerjaren. Bij de toelatingsexamens, in Mei gehouden, werden toegelaten 22 leerlingen. Gemeentelijke cursus tot opleiding t'an onderwijzeressen aan de Bewaarscholen. (Directeur Chr. W. Valken). De Commissie van Toezicht op bijzondere bewaar scholen, aan welker Bestuur of Hoofden een bedrage in de kosten dier scholen uit de gemeentekas is verleend, bestond uit de volgende personen: Mr. .1. ïE. A. Lisman, voorzitter, Dr. J. J. Pigeaud, Dr. J. W. H. Wijsman, J. W. de Jongh, II. J. v. d Kraan, mej. G. Lieffering, mej. M. Heeremans, jonk- vrouwe W. van Panthaleon, baronesse van Eek, mej. C. E. M. Brouwer Huizinga, E. de Vries, J. A. Tuyn, toegevoegd secretaris. Aan de na te noemen besturen en de na te noemen hoofden van bijzondere bewaarscholen was een bijdrage uit de gemeentekas verleend: 1. Het Bestuurder ’s-GravenhaagscbeBybelvereeniging. 2. Het Bestuur der Vereeniging tot instandhouding der Christelijke Henriëtte-Bewaarschool. 3. Het Bestuur der Vereeniging „Licht Liefde Leven". 4. Het Bestuur der Sint-Willibrordusvereeniging. q. Mej. A. J. E. Inklaar. 6. Mej. J. W. Boevé. 7. De Commissie van Regenten voor de Bewaarschool der Nederduitsch-Hervormde gemeente. Voor bijzonderheden wrordt verwezen naar het verslag van de Commissie van Toezicht op de door de gemeente gesubsidieerde bewaarscholen, dat onder no. 60 der bijlagen is opgenomen. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 237