j 247 Scholen, volgens de wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs. Rijksschooltoezicht. InspecteurenDr. G. H. Coops; Dr. P. Fockens (speciaal voor de handelsscholen)H. J. de Groot (speciaal voor vakonderwijs); M. F. van Alphen de Veer (speciaal voor de Visscherij- en Zeevaartscholen) en H. J. Balfoort (speciaal voor de Lichamelijke Opvoeding). Het door de Plaatselijke Commissie voor het Middel baar Onderwijs, ingevolge art. 52 der wet op het Middel baar Onderwijs, opgemaakt verslag is als no. 49 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Voor meer uitvoerige berichten over de na te noemen inrichtingen wordt daarnaar verwezen. B'. Hoogere Burgerschool, met o-jarigen cursus, aan de 3de van den Boschstraat. (Directeur: Dr. A. D. v. d. Harst.) Aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in de Provincie Zuid-Holland, namen 35 leerlingen dezer school deel, van wie 32 het getuigschrift verkregen en wel 30 mannelijke en 2 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f24.491,25. B3. Hoogere Burgerschool, met 5-jarigen cursus, aan de Stadhouder slaan. (Directeur: Dr. G. .1. M. Coolhaas.) Aan bovengenoemd eindexamen namen 56 leerlingen Openbare Scholen. A. Hoogere Burgerschool, met 3-jarigen cursus, aan de Raamstraat. (Directeur: Dr. N. Quint.) Van de 30 leerlingen der 3de klasse A ontvingen 25 het einddiploma en van de 29 leerlingen der 3de klasse B, 24; zoodat in totaal 49 leerlingen voor het einddiploma slaagden. Aan schoolgeld werd ontvangen f 15-592,50. F

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 240